(Online Training) หลักสูตร Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน) วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ปัจจุบันปัญหาที่มักพบในหน่วยงานต่างๆ คือ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง อันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น หัวหน้างานนอกจากจะมีความรอบรู้ในงานแล้ว จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกน้องและผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้าใจความคาดหวัง และความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจรากฐานของสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งฝึกการรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก การพิจารณาแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพx

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
 • สามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา
 • ผู้ควบคุมงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน

วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น
ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล Executive ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Filing System ให้หน่วยงานต่างๆ

หัวข้ออบรม

วันที่หนึ่ง

 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ความคาดหวังในการทำงาน&ความแตกต่างเฉพาะบุคคล
 • รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
 • ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
 • กรณีศึกษา
 • วิธีที่จะได้รับความคิดเห็น และความรู้สึก
 • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข

วันที่สอง

 • การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
 • กรณีศึกษา
 • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข
 • กรณีศึกษา
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา
 • ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานในงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
 • ฝึกพิจารณาปัญหา และแก้ไขจากตัวอย่างจริง
 • ประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน
 • สรุป และถาม ตอบ
กทม. เปิดรับสมัครงาน เขตวังทองหลาง-สายไหม-สาทร-ป้อมปราบฯ รวม 42 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครงาน เขตวังทองหลาง-สายไหม-สาทร-ป้อมปราบฯ รวม 42 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครงาน เขตวังทองหลาง-สายไหม-สาทร-ป้อมปราบฯ รวม 42 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครงานใน 4 สำนักงานเขต “วังทองหลาง-สายไหม-สาทร-ป้อมปราบศัตรูพ่าย” รวม 42 อัตรา

วันที่ 18 ม.ค. 2564 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2530 1740 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/wangthonglang หัวข้อรับสมัครบุคลากร

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/saimai หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น 27 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 17 อัตรา
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.-10 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/sathon หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 0281 ต่อ 6425-6 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อข่าวสาร ประกาศรับสมัครงาน.